Начало За нас Практика Клиенти Работа Връзки Контакти

Специфичен опит

А и В консултинг е специализирана в областта на търговското, финансовото, облигационното, вещното и международното частно право. Екипът притежава много добра подготовка в областта на приватизацията, държавната собственост и концесиите, правните проблеми на публичните търговски дружества и фондовия пазар, правните проблеми на защитата на конкуренцията и на интелектуалната собственост. Кантората има значителен опит в създаването и управлението на холдингови структури, анализа на правното състояние на имуществото на търговски дружества, изработването на приватизационни проекти и инвестиционни схеми.

А и В консултинг притежава опит, свързан с дейността на Комисията за финансов надзор, “Централен депозитар” АД, управление “Банков надзор” на БНБ, “Българска фондова борса - София” АД, както и на бивши приватизационни фондове и инвестиционни посредници.Правни анализи и правни становища

Правни анализи

А и В консултинг и членовете на екипа са участвали в изготвянето на редица анализи на правното състояние на акционерни дружества и дружества с ограничена отговорност, между които “Унифарм” ЕАД - София , “Руй 1706” ЕАД - София, “Фармахим” АД - София, “Нефтохим” АД - Бургас, “Интертравълсървиз” ЕАД, “Енергопроект” ЕАД - София, “Промишлено Строителство Холдинг” ЕАД, “ДКЦ - ХV София” ЕООД, “Балканкар холдинг” ЕАД и др.

Правни становища

А и В консултинг и членовете на екипа са участвали в разработването на правни становища в областта на гражданското, търговско и данъчно законодателство, режим на чуждестранните инвестиции в България, приватизация и следприватизационен контрол, публично предлагане на ценни книжа, статут и пребиваване на чужденци в Република България и др.

Български | English Copyright A&Vconsulting Ltd., 2003 | Карта на сайта